Municipality Population Data
Province of Siquijor

Municipality Water District Population 1990 Population 1995 Population 2000 Population 2010 Population 2015 Households 1990 Households 1995 Households 2000 Household Size 2000
Enrique Villanueva Metro Siquijor 4,733 4,868 5,364 5,972 6,104 1,063 1,075 1,170 4.58
Larena Metro Siquijor 11,010 11,212 11,861 12,931 13,847 2,097 2,256 2,328 5.09
Lazi Metro Siquijor 16,672 16,339 18,314 20,024 20,490 3,528 3,546 3,945 4.64
Maria Metro Siquijor 11,140 11,106 12,275 13,383 13,828 2,459 2,499 2,679 4.58
San Juan Metro Siquijor 11,375 11,371 12,198 13,525 14,854 2,411 2,509 2,665 4.58
Siquijor (Capital) Metro Siquijor 18,860 18,860 21,150 25,231 26,861 3,824 4,012 4,498 4.70