Municipality Population Data
Province of Sarangani

Municipality Water District Population 1990 Population 1995 Population 2000 Population 2010 Population 2015 Households 1990 Households 1995 Households 2000 Household Size 2000
Alabel (Capital) 40,730 46,527 60,779 75,477 80,359 7,564 9,384 12,312 4.94
Glan Glan 60,382 73,768 83,051 106,518 118,263 11,197 13,919 16,990 4.89
Kiamba Kiamba 35,418 39,717 44,724 54,871 61,058 6,616 8,019 9,095 4.92
Maasim Maasim 26,734 31,641 39,424 52,933 59,468 4,812 6,076 7,727 5.10
Maitum Maitum 25,640 33,853 35,536 41,675 44,595 5,134 6,463 7,640 4.65
Malapatan Malapatan 36,255 47,911 53,876 72,386 76,914 6,554 9,177 10,208 5.28
Malungon Malungon 57,641 92,433 90,671 95,044 103,604 10,835 17,370 18,377 4.93